LANDSCHAPPEN IN BEELD

Gooise stuwwal
"Voorland Stichtse brug"
Het Voorland bij de Stichtse brug is een smalle strook land dat tussen het Gooimeer en ten westen van het talud naar de Stichtse Brug ligt. Halverwege de jaren '70 van de vorige eeuw werd deze strook met zand uit het Gooimeer opgespoten ten behoeve van de bouw van de Stichtse Brug. Doordat het zand uit 30 meter diepe zandputten komt is dit zand kalkrijk en vermengt met klei, schelpen en fossiel zout. Het hele gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. Zowel het Voorland als de kustlijn met het Gooimeer maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Vroeger bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. Dit netwerk van natuurgebieden is bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden en zo mogelijk te verhogen.
In dit relatief kleine natuurgebied zijn opvallend veel ecologische overgangen in het terrein te herkennen. Je treft hier de kenmerkende flora van kalkrijke vochtige duinvalleien, naast die van de vochtige heide. Maar ook de flora van brak moeras en droge graslanden.

Het Groene strand

Is het noordelijke deel van het Voorland dat grenst aan het Gooimeer tot de vaargeul onder de Stichtse brug. Het struweel langs de vaargeul bestaat uit duindoorn, Canadeze kornoelje, zwarte elzen en zachte berken. Tussen de basaltblokken vind je in het najaar veel gestreepte nestzwammetjes. Gedurende de winterperiode komen grote delen van het Groene strand onder water te staan. Met name het noordelijke deel waar ook een amfibieŽnpoel ligt. Langs het Gooimeer wordt het Groene strand begrensd door een rietzoom en wilgenbosjes. De rietzoom wordt jaarlijks voor een deel gemaaid. Langs het talud van de A27 staat een langgerekte strook bos met merendeel Ruwe berk, Els en Spaanse aak.
Het Groene strand heeft een grote rijkdom aan zeldzame plantensoorten. Bijzondere en zeldzame planten op de natte en kalkrijke bodem zijn ondermeer Teer guichelheil, Moeraskartelblad, Rietorchis en de Groenknolorchis. De Moeraswespenorchis bloeit hier zomers in grote groepen. Op het drogere en iets zilte deel groeit veel Parnassia. In het struweel staat het Rond wintergroen, de Keverorchis en de Brede wespenorchis.

Het recreatiestrand

Tussen het recreatiestrand en het Groene strand ligt een verharde zandweg naar het boothuis met trailerhelling van de vrijwillige Reddingsbrigade Blaricum. Aan weerzijde van deze zandweg ligt hoog opgaand bosplantsoen met veel ruwe berken. Verspreid staan hier witte abelen. Waarvan er overigens in de nazomer van 2020 een aantal flinke bomen bij het recreatiestrand werden omgezaagd door onbekenden...
Er groeien op het recreatiestrand dat voor een groot deel uit kruidenrijk grasland bestaat opvallende plantensoorten die je in natte en kalkrijke duinvalleien langs de kust zou verwachten. In de nazomer bloeit langs de bosrand een overvloed aan Parnassia en op een paar plekjes het Strandduizendguldenkruid. Het is jammer dat deze bijzondere wilde planten in de verdrukking komen door de enorme recreatiedruk. In de nazomer staan er verscholen tussen het gras feloranje gekleurde vuurzwammetjes. Andere opvallend gekleurde paddestoelen zijn de wasplaten. Ook van deze wasplaten zijn een aantal soorten zeldzaam in Nederland.

WINTER
bijgewerkt op: 1-2-2021
ZOMER
bijgewerkt op: 31-8-2021

VOORJAAR
bijgewerkt op: 15-7-2021
NAJAAR
bijgewerkt op: 2-2-2022
LANDSCHAPPEN IN BEELD - flora & fauna door de seizoenen heen
Optimale resolutie: 1024x768 ]:[ Klik op de afbeeldingen voor vergroting ]:[ naar: sitemap
Contact: ]:[ Copyright: Bernd S.