LANDSCHAPPEN IN BEELD

Gooise stuwwal
"Voorland Stichtse brug"
Het Voorland bij de Stichtse brug is een smalle strook land dat tussen het Gooimeer en ten westen van het talud naar de Stichtse Brug ligt. Halverwege de jaren '70 van de vorige eeuw werd deze strook met zand uit het Gooimeer opgespoten ten behoeve van de bouw van de Stichtse Brug. Doordat het zand uit 30 meter diepe zandputten werd opgespoten is dit zand voor een groot deel uit kalkrijk vermengt met klei, schelpen en fossiel zout. Het hele gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. Zowel het Voorland als de kustlijn met het Gooimeer maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Vroeger bekend als de Ecologische hoofdstructuur. Dit netwerk van natuurgebieden is bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden en zo mogelijk te verhogen.
In dit relatief kleine natuurgebied zijn uitzonderlijk veel geleidelijke ecologische overgangen in het terrein te herkennen. Overgangen die van groot belang zijn voor flora en fauna. Het betreft hier bijvoorbeeld gradiŽnten van hoog naar laag, van droog naar nat, van zout naar zoet, van voedselarm naar voedselrijk en van zand naar klei. Dergelijke gradiŽnten kenmerken zich door een hoge soortenrijkdom. Zo vind je er de flora van kalkrijke vochtige duinvalleien, vochtige heide, brak moeras en droge graslanden. Hierdoor hebben veel bijzondere soorten als teer guichelheil, moeraswespenorchis, groenknolorchis, parnassia, rond wintergroen en moeraskartelblad een standplaats in het landschap gevonden. Vooral door de grote rijkdom aan zeldzame tot zeer zeldzame plantensoorten heeft deze langgerekte strook land heeft een bijzondere natuurwaarde.

Het Groene strand

Is het meest noordelijke deel van het Voorland dat grenst aan het Gooimeer en doorloopt tot de vaargeul onder de Stichtse brug. Het struweel langs de vaargeul bestaat uit duindoorn, Canadeze kornoelje, zwarte elzen en zachte berken. Tussen de basaltblokken staan in het najaar veel gestreepte nestzwammetjes. Gedurende de winterperiode kunnen grote delen van het Groene strand onder water staan. Met name het noordelijke deel waar ook een amfibieŽnpoel ligt. Langs het Gooimeer wordt het Groene strand begrensd door een rietzoom en wilgenbosjes. De rietzoom wordt jaarlijks voor een deel gemaaid. Langs het talud van de A27 staat een langgerekte strook bos met merendeel Ruwe berk, Els en Spaanse aak. Het Groene strand heeft een grote rijkdom aan zeldzame plantensoorten. Bijzondere en zeldzame plantengroei op de natte en kalkrijke bodem zijn ondermeer teer guichelheil, moeraskartelblad en de groenknolorchis. De moeraswespenorchis bloeit hier zomers in grote groepen. Op het drogere deel staat zeer veel parnassia en langs een deel van de bosrand het rond wintergroen.

Het recreatiestrand

Tussen het recreatiestrand en het Groene strand ligt een verharde zandweg naar het boothuis met trailerhelling van de vrijwillige Reddingsbrigade Blaricum. Aan weerzijde van deze zandweg ligt hoog opgaand bosplantsoen met veel ruwe berken. Verspreid staan hier witte abelen. Waarvan er overigens in de nazomer van 2020 een aantal flinke bomen bij het recreatiestrand werden omgezaagd door onbekenden.
Er groeien op het recreatiestrand dat voor een groot deel uit kruidenrijk grasland bestaat opvallende plantensoorten die je in natte en kalkrijke duinvalleien langs de kust zou verwachten. In de nazomer bloeit langs de bosrand een overvloed aan Parnassia en verspreid het Strand Duizendguldenkruid. Het is jammer deze bijzondere wilde planten in de verdrukking komen door de enorme recreatiedruk. Een andere opvallende overeenkomst met het duingebied is de rijkdom aan paddenstoelen. In de nazomer staan er verscholen tussen het gras opvallend gekleurde kleine paddenstoelen. Van deze felgekleurde wasplaten zijn er ook weer een aantal soorten zeldzaam in Nederland.

WINTER
bijgewerkt op: 1-2-2021
ZOMER
duurt nog lang. per 1-2-2021

VOORJAAR
duurt nog even. per 1-2-2021
NAJAAR
duurt nog langer. per 1-2-2021
LANDSCHAPPEN IN BEELD - flora & fauna door de seizoenen heen
Optimale resolutie: 1024x768 ]:[ Klik op de afbeeldingen voor vergroting ]:[ naar: sitemap
Contact: ]:[ Copyright: Bernd S.